കെ.സി.വൈ.എം കര്‍മ്മപദ്ധതി – 2010

കെ.സി.വൈ.എം. –  എറണാകുളം – അങ്കമാലി അതിരൂപത കര്‍മ്മപദ്ധതി വെളിച്ചം 2010 വിശ്വാസ യുവത്വം വികസിതരാഷ്‌ട്രം കുടുംബം, ഗ്രാമസഭ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സന്നദ്ധസേവനം 2010 കെ.സി.വൈ.എം. യൂണിറ്റ്‌ – മേഖല ശാക്തീകരണവര്‍ഷം

Youth in a secularised society

One can say the degree to which a scoiety is secularised based on the following criteria. Someone has put forwarded six charecterestics of a secularised society.

Inviting your opinions on an act of a millionaire

Karl Rabeder, an Austrian businessman is giving up all his wealth. He has sold his interior furnishings business and is arranging to auction his villa by the lake near Innsbruck as well as his farmhouse in Provence. All the proceeds would go to a charity he set up in Latin America, which would offer micro-credit… Read More »

The World Day of the Sick

The Catholic Church celebrates the World Day of the Sick on 11th February for the last 18 years. February 11th is the Feast of the Blessed Virgin Mary of Lourdes. Why the Church celebrates this day of the sick on the feast of Blessed Virgin Mary? The relation can be easily drawn out from what… Read More »

Join the digital Revolution : Pope Benedict XVI

Pope Benedict XVI urged priests to join the digital revolution through social networking. In his message on the world communication day he said “priests can discover new possibilities for carrying out their ministry to and for the Word of God”. This year’s theme for the world communication day would be “The Priest and Pastoral Ministry… Read More »

TED Talk – Sunitha Krishnan’s fight against sex slavery

Sunitha Krishnan has dedicated her life to rescuing women and children from sex slavery, a multimilion-dollar global market. In this courageous talk, she tells three powerful stories, as well as her own, and calls for a more humane approach to helping these young victims rebuild their lives.

പത്തു കല്പനകള്‍

1. നിന്റെ  ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ ഞാനാകുന്നു. ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത്. 2. ദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമം വൃഥാ പ്രയോഗിക്കരുത്. 3. കര്‍ത്താവിന്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം 4. മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം

ആട്ടോഗ്രാഫ്‌

യുവത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേ സുവര്‍ണ്ണ കാലഘട്ടമാണ്‌. നാളുകള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ ബ്ലാക്ക്‌ & വൈറ്റ്‌ ചിത്രമായി മാറിയേക്കാവുന്ന ഒരു ഓര്‍മ്മചിത്രം. നമ്മുടെ ഓര്‍മ്മയില്‍ പ്രത്യയശാസ്ര്‌തങ്ങളെ താലോലിച്ചിരുന്ന ഒരു യുവത്വമുണ്‌ട്‌. ഇന്നു പ്രത്യയശാസ്ര്‌തങ്ങള്‍ പടിയിറങ്ങി പോയിരിക്കുന്നു. എന്തിനോടും പ്രതികരിചിരുന്ന സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഉണ്‌ടായിരുന്ന ഒരു തലമുറ കാലത്തിന്റെ യവനികയ്ക്കുള്ളില്‍ നിന്നും ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്‌ട്‌. കാരണം, ഇന്നത്തെ യുവത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനു ജീവന്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടുകൊണ്‌ടിരിക്കുന്നു

CAMP DAIRY – Sparsh 2010

Sparsh this time was a camp of chosen ones. The chosen 16 were indeed from different spheres of lives but this diversity enriched the 3 day camp. We began our day (of course we had our ice breaking session the night before) calming our mind and body, under the pleasant guidance OF Fr. Peter Thirutanathil.… Read More »