ഇനിയും നിങ്ങളില്‍ നിന്ന്ഒരു ക്രിസ്തു ഉണ്ടാവാത്തതെന്തേ ?

By | April 2, 2010

|

|

“മരം മനുഷ്യനോടു സങ്കടപ്പെട്ടു…എത്രയോ വര്‍ഷങ്ങളായി എത്രയോ ചില്ല വെട്ടി എത്ര കുരിശുകള്‍ നിങ്ങള്‍ഞങ്ങളില്‍ നിന്നും രൂപപ്പെടുത്തി എന്നിട്ടും ഇനിയും നിങ്ങളില്‍ നിന്ന്ഒരു ക്രിസ്തു ഉണ്ടാവാത്തതെന്തേ….“

(കാല്‍വരി – ഫാ: ബോബി ജോസ്)


|

|

2 thoughts on “ഇനിയും നിങ്ങളില്‍ നിന്ന്ഒരു ക്രിസ്തു ഉണ്ടാവാത്തതെന്തേ ?

  1. Santhosh

    The question needs to be answered by us but who will take the lead..?

Leave a Reply